หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราส่งคำคู่ความ  
เบอร์ภายใน  
ดาวน์โหลดแบบคำร้องต่างๆ 
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง  
หนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรม 
ตัวอย่างเอกสารผัดฟ้องฝากขัง  
ผู้ดูแลระบบ 

ประวัติศาลจังหวัดร้อยเอ็ด  

แต่เดิมมาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปลูกสร้างขึ้นมีลักษณะเพียงเป็นที่ทำการชั่วคราว คือ ตัวที่ทำการศาล
กั้นด้วยไม้ไผ่สานขัดแตะโดยรอบ หลังคามุงด้วยหญ้าแฝก ครั้งต่อมา ปี พ.ศ.2456 พระยาธรรมธาดา
ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลร้อยเอ็ดขณะนั้น ได้รื้อที่ทำการศาลเดิมและทำการจัดสร้าง
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นใหม่ ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ตัวเรือนศาลจัดสร้างเป็นเรือนไม้สมัยเก่า 
หลังคามุงสังกะสี ดีกว่าที่ทำการศาลเดิมมาก แต่บริเวณสถานที่ยังคับแคบ และภายใน ที่ทำการก็มืดมาก 
ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารศาลขึ้นใหม่ แทนอาคารหลังเดิม โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
พ.ศ.2494 ในสมัยที่นายสุทิน เกษคุปต์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลตัวอาคารหลังนี้
ได้หันหน้าไปทางทิศเหนือเพื่อที่จะได้เหมาะสมกับรูปที่ดิน และเป็นแนวกันกับศาลากลางจังหวัด 
ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิดเห็นของพระดุลพากษ์สุมัณฑ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ขณะนั่น และสร้างเสร็จ 
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2494 ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2495

แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ปริมาณงานคดีได้เพิ่มมากขึ้น และอาคารศาลที่เปิดทำการมาหลายปี
สภาพทรุดโทรมลง ทำให้มีสภาพที่คับแคบไม่เหมาะสมที่จะรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี 
ได้อย่างเพียงพอ  ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2530 กระทรวงยุติธรรมจึงได้รับจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าก่อสร้างที่ทำการอาคารศาลจังหวัดร้อยเอ็ดโดยผูกพันกับงบประมาณต่อไป ซึ่งลักษณะอาคาร
ที่จัดสร้างขึ้นนี้เป็นอาคารทรงไทยขนาด 14 บัลลังก์ โดยรื้อที่ทำการอาคารศาลหลังเดิมออก และก่อสร้าง
ที่ทำการอาคารศาลหลังใหม่ในที่ดินเดิม  โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2530  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนิน 
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ที่ทำการอาคารศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งใหม่นี้ และเปิดให้บริการแก่ประชาชน
ติดต่อราชการศาล ตลอดจนผู้พิพากษาดำเนินกระบวนพิจารณาตัดสินอรรถคดี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2535

ปัจจุบัน
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด มีข้าราชการตุลาการ 25 คน(รวมผู้พิพากษาหัวหน้าศาล) ข้าราชการธุรการ 45 คน 
ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้าประจำช่วยราชการ 1 คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 8 คน

วิสัยทัศน์
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด  มุ่งมั่นในการอำนวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
ด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็วและเสมอภาค ภายใต้หลักนิติธรรม The Rule of Law

       


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5215